EU:s Asylpolitik

EU-valet 2019

Med anledning av EU-valet har Refugees Welcome Sverige (RWS) och Flyktinggruppernas Riksråd (FARR)
sammanställt en enkät som skickats ut till topp-kandidaterna från de partier som finns representerade i
EU-parlamentet.

Enkäten består av 7 frågor och fokuserar på EU:s migrationssamarbeten med länder utanför EU och på
CEAS (Common European Asylum System). CEAS är ett lagpaket som nu ska förändras och byggas ut.
CEAS har sju delar: Dublinförordningen, Asylprocedurförordningen, Skyddsgrundsförordningen,
Mottagandedirektivet, Ramverket för vidarebosättning (förordning), Eurodac och EU:s asylbyrå.
Förordningar är överstatliga och tvingande. Inget land får ha bättre eller sämre villkor för dem som söker
internationellt skydd. Tanken med att införa förordningar är att det ska bli lika villkor oberoende av vilket
EU-land som tar emot asylsökande. Förslagen kommer alltså påverka Asylrätten i Sverige.

Högst svarsfrekvens på enkäten har Miljöpartiet och Feministiskt initiativ där 100 procent av kandidaterna har svarat. Centerpartiet har en 80 procentig svarsfrekvens, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har en 70 procentig svarsfrekvens. Kristdemokraterna och Liberalerna hade en 60 procentig svarsfrekvens. Sverigedemokraterna hade bara en 30 procentig svarsfrekvens och ingen av kandidaterna från moderaterna har tagit sig tid att svara, istället har det kommit in ett svar för hela partiet.

Vad har kandidaterna i ditt parti svarat?